Naar de inhoud Naar de footer 15 juni 2024 Julianapop logo- Julianapop in 9 kleuren, omringd met honderden gekleurde driehoeken
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand komt in het kader van het bezoek aan het evenement en de aanschaf van alle toegangstickets daarvoor tussen de bezoeker (hierna te noemen: de “bezoeker”) en de organisatie Stichting Evenementen Julianadorp (hierna te noemen: de “organisatie”), ongeacht hoe die tot stand komt. Door de aanschaf en/of gebruik van een ticket en/of betreding van de locatie van het evenement te noemen: het “festivalterrein”, gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

1.2 Op het festivalterrein worden huisregels gehanteerd, die naast deze algemene voorwaarden gelden en op de website van de organisatie (www.julianapop.nl/huisregels) te vinden zijn. De bezoeker verklaart zich door het kopen van het ticket op voorhand ook met die huisregels akkoord.

1.3 De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de organisatie dit op de betreffende website van het evenement zal melden.

Ticketing en toegang

2.1 De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker voor de aanschaf van tickets komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer tickets is geplaatst via de site www.julianapop.nl/tickets via Stager. Een ticket is geboekt zodra de bezoeker het verschuldigde bedrag heeft voldaan. Een boeking voor een festivalticket is voor de koper onherroepelijk. Een ticket geldt als toegangsbewijs voor Julianapop. Zonder ticket heb je geen toegang tot Julianapop. Kinderen t/m 12 jaar hebben toegang tot Julianapop met een kinderkaart. Deze tickets zijn alleen op de dag van het evenement verkrijgbaar aan de kassa.

2.2 Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het evenement en/of tickets wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. Door bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering en/of betaling kunnen prijzen voor tickets hoger liggen dan de door de organisatie op de tickets geprinte prijzen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie.

2.3 Een ticket wordt eenmalig aan de bezoeker verstrekt en verschaft slechts de houder van het ticket (éénmalig) toegang tot het evenement en het festivalterrein. De door de organisatie geleverde tickets zijn en blijven eigendom van de organisatie en worden aan de koper ter beschikking gesteld.

2.4 Alleen aanschaf via het Stager ticketsysteem op www.julianapop.nl/tickets garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de bezoeker. De tickets worden éénmalig per e-mail verstrekt en dienen te worden getoond bij de entree van het festival.

2.5 De tickets zijn niet persoonsgebonden en kunnen mogelijkerwijze verkocht of verstrekt worden aan derden. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om een persoon toegang te weigeren bij ongeldige tickets. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. Tickets hebben een unieke barcode welke slechts één maal geldig is.

2.6 Indien de bezoeker zijn ticket voor niet commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de bezoeker in dat geval gehouden om al diens verplichtingen uit de overeenkomst met de organisatie of deze algemene voorwaarden onverminderd op te leggen aan die derden. De bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle verplichtingen (zullen) nakomen.

2.7 Stichting Evenementen Julianadorp gaat ervan uit dat de houder van het toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de bezoeker). De bezoeker dient er zelf voor te zorg te dragen dat hij/zij de houder wordt en blijft van de tickets aangeschaft via julianapop.nl/tickets of exclusieve ticketprovider Stager.

2.8  De tickets worden voor de aanvang van het evenement aan de bezoeker verstuurd, mits de koopprijs voor de tickets is voldaan. Na ontvangst van de bestelde tickets dienen deze door de bezoeker te worden gecontroleerd op juistheid. Indien de aangeschafte tickets door de betreffende bezoeker niet tijdig zijn ontvangen, of indien er gebreken fouten in de tickets worden geconstateerd, dan dient de bezoeker schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met de organisatie. De organisatie garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het ticket.

2.9 De organisatie kan besluiten om de tickets op naam (gepersonaliseerd) te verkopen. De organisatie is gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder van het ticket te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam op de ticket, en voor zover deze niet overeenkomt, om de houder de toegang tot het evenement te weigeren.

2.10 De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van tickets door de koper door welke oorzaak dan ook. In het geval de organisatie door de bezoeker om vervangende tickets wordt verzocht, is de organisatie gerechtigd dat te weigeren of daar kosten voor in rekening te brengen

2.11 Bij entree ontvangt de bezoeker, op vertoon van een geldig toegangsbewijs en, indien erom verzocht een geldig identiteitsbewijs, een polsbandje. Dit polsbandje dient gedurende de gehele duur van het evenement om de pols te worden gedragen en mag niet worden afgedaan of van drager wisselen. Het polsbandje moet te allen tijde worden getoond op eerste verzoek van medewerkers van de organisatie, het festivalterrein, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag. Een polsbandje dat niet om de pols wordt gedragen geeft geen toegang tot het evenement.

2.12 In geval van oplegging door overheidswege of overmacht in de ruime zin des woord, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiesten(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën etc. heeft Stichting Evenementen Julianadorp het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum, het evenement te annuleren of vroegtijdig te stoppen. Ook heeft de organisatie het recht artiesten te wijzigen en/of annuleren als het festival niet op volledige capaciteit georganiseerd kan worden.

2.13 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Stichting Evenementen Julianadorp wordt geannuleerd of vroegtijdig gestopt, zal de organisatie niet verplicht zijn enige vergoeding aan de bezoeker te restitueren, ongeacht welke prijs de bezoeker voor het toegangsbewijs heeft betaald. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de bezoeker aanspraak maken op (vervangende) toegang voor een ander evenement.

2.14 Het evenement wordt georganiseerd conform de op dat moment geldende overheidsregels in de ruime zin des woords.

Evenement

3.1 Bezoekers dienen zich te allen tijde aan de (huis)regels van het evenement en instructies van het personeel en bevoegde instanties te houden. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, of bij niet naleven van de (huis)regels, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van het festivalterrein te verwijderen.

3.2 De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor te fouilleren. Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren.

3.3 Het is niet toegestaan etenswaren, vloeistoffen, glaswerk, plastic flessen, bidons, blik, camelbaks, huisdieren, (klap)stoelen, krukjes, opblaasbare objecten, paraplu’s en parasols, selfiesticks, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen, spuitbussen/spuitflacons (ongeacht de inhoud) en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar het evenement. Of sprake is van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie. De organisatie zal niet toegestane zaken bij de ingang in beslag (laten) nemen. Legale waardevolle zaken kunnen later worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd.

3.4 Het is te allen tijde verboden te filmen of foto’s te maken voor commerciële of publicatiedoeleinden, tenzij overlegd met communicatie-afdeling van het evenement.

3.5 Bezoekers betreden het festivalterrein en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van bezoekers, gevolgschade en immateriële schade.

3.6 De organisatie is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor gehoorschade, gezicht schade en andere lichamelijke stoornissen die mogelijk verband kunnen houden met het bezoeken van het evenement.

3.7 De organisatie zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de bezoeker en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De bezoeker is gehouden regelmatig te controleren (www.julianapop.nl) of de aanvangstijd ongewijzigd is. De bezoeker dient zelf via de website tijden en wijzigingen bij te houden.

3.8 De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor lengte van onderdelen, mogelijke uitval, of niet doorgaan van delen van het programma.

3.9 Op het evenement kan alleen met muntjes betaald worden. Deze zijn één editie geldig en kunnen het jaar erop niet worden gebruikt. Gekochte munten worden niet ingenomen en zijn niet inwisselbaar voor geld.

3.10 Munten gekocht in de online voorverkoop kunnen alleen op de dag van het evenement worden opgehaald bij de daarvoor aangewezen kassa vanaf aanvangstijd. Deze Muntverkoop bevindt zich vóór de entree van het festival. Op het festivalterrein kunnen online gekochte munten NIET worden opgehaald, dit dient te gebeuren alvorens het festival wordt betreden. De organisatie behoudt zich het recht verstrekken van online gekochte munten te weigeren na betreding van het festivalterrein.

3.11 Eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatie opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald.

3.12 Het is niet toegestaan om tijdens het evenement (huis)dieren mee te nemen. Het is voorts niet toegestaan om op het terrein te crowdsurfen, vuur(tjes) te maken en/of commerciële activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigende uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden. Het dragen van voetbalshirts, motorclubkleding en overige kleding met groepskenmerkende teksten is niet toegestaan.

3.13 Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren. Dit geldt onder meer in het kader van de Drank- en Horeca Wetgeving, waaruit volgt dat aan bezoekers onder de 18 jaar geen alcohol wordt geschonken. Bij binnenkomst krijgen personen onder de 18 jaar een apart polsbandje. De organisatie behoudt het recht voor om geen alcohol te schenken aan een bezoeker die wel oud genoeg is om alcohol te kopen, maar samen komt met vrienden die nog geen 18 zijn terwijl duidelijk is dat de alcohol ook voor hen bedoeld is.

3.14 Het festivalterrein is tot 18:00 toegankelijk, daarna worden geen bezoekers meer toegelaten op het festivalterrein. De organisatie behoudt zich het recht bezoekers te weigeren na 18:00.

Persoonsgegevens

4.1 Stichting Evenementen Julianadorp verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar website in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

4.2 Bij het sluiten van de overeenkomst met de organisatie geeft de bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van de organisatie.

4.3 Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij dezen en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

4.4 Ten behoeve van de veiligheid van de bezoeker en de beveiliging van personen, gebouwen en terreinen, vindt cameratoezicht plaats. Op diverse plaatsen op het festivalterrein hangen zichtbare beveiligingscamera’s. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal afgestaan worden aan overheidsinstanties, waaronder mede begrepen politie en justitie.

Slotbepalingen

5.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

5.2 Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en de organisatie ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze algemene voorwaarden en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, worden uitsluitend aan de bevoegde rechter in Alkmaar voorgelegd.